Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

REGULAMIN SKLEPU DEVSTYLE 

Wersja dokumentu: 02

Data obowiązywania: 01 stycznia 2023

ściągnij jako PDF »

Regulamin, który czytasz, dotyczy sprzedaży produktów fizycznych i udostępniania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://sklep.devstyle.pl i https://devstyle.salescrm.pl

Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów będziemy nazywać „sklepem”. 

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu. 

Informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. 

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej. 

§1 Informacje ogólne

 1. W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: sklep@devstyle.pl oraz pod numerem telefonu: +48 452 246 901.

 2. Sprzedawcą i usługodawcą, który m.in. udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową jest DEVSTYLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000983500, posiadająca NIP 5423453088 oraz REGON 522649044.

 3. Regulamin dotyczy Klientów Sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu piszemy o „kliencie” mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

§2 Wyjaśnienie definicji

 

 1. DEVSTYLE- DEVSTYLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000983500, posiadająca NIP 5423453088 oraz REGON 522649044.

 2. Sklep- Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.devstyle.pl i https://devstyle.salescrm.pl.

 3. Formularz zamówienia- Formularz służący do złożenia zamówienia na Produkty. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych Klienta niezbędnych do zakupu.

 4. Klient- Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Produktu.

 5. Przedsiębiorca- osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Produktu zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

 6. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z DEVSTYLE czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta- osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Produktu, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

 8. Użytkownik- osoba fizyczna, której zostanie przyznany dostęp do Platformy edukacyjnej w przypadku, gdy nie jest ona tożsama z Klientem i wskazana przez Klienta.

 9. Konto- indywidualny dostęp Klienta do Platformy edukacyjnej określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta.

 10. Treść cyfrowa- dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.

 11. Usługa cyfrowa- usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

 12. Produkt- Produkt fizyczny czy indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanym Produkcie fizycznym czy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.

 13. Usługa warunkowa- usługa oparta na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną polegająca na możliwości skorzystania w ramach Platformy edukacyjnej z dostępu za pomocą Konta do Treści cyfrowych stanowiących własność DEVSTYLE/ Usługi cyfrowej, które są przedmiotem Umowy zawieranej w ramach Sklepu.

 14. Produkt fizyczny- produkt fizyczny (towar) prezentowany w Sklepie.

 15. Platforma edukacyjna- serwis internetowy będący własnością DEVSTYLE, działający w sieci web pod adresem https://edu.devstyle.pl, będący usługą opartą na dostępie warunkowym w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, będąca jednocześnie usługą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, umożliwiający korzystanie przez Klienta lub Użytkowników z dostępu do Treści cyfrowych, w szczególności kursów online, do których usługę dostępu Klient może zakupić wyłącznie za pomocą Sklepu.

 16. Cena- wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne DEVSTYLE z tytułu wykonania Umowy przez DEVSTYLE.

 17. Usługa elektroniczna- usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez DEVSTYLE na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

 18. Wymagania techniczne- są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.: 

 1. Umowa- umowa zawierana pomiędzy DEVSTYLE a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail DEVSTYLE i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której DEVSTYLE zobowiązuje się do wydania Produktu fizycznego lub udostępnienia Treści cyfrowej lub udostępnienia Usługi cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny.

 2. Umowa o świadczenie usług- zawarta pomiędzy DEVSTYLE a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Produktu fizycznego/ Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do DEVSTYLE oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

 4. Dzień roboczy- dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 5. Koszyk- Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Produktu, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Produktów. 

 6. Promocje- szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez DEVSTYLE w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez DEVSTYLE zasadach np. obniżenie ceny Produktu. 

 7. Cena Początkowa-- pierwsza Cena Produktu w której pojawił się Produkt w Sklepie. 

 8. Ostatnia Najniższa Cena z ostatnich 30 dni- najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni. 

 9. Cena Promocyjna- cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez DEVSTYLE Promocji. 

 10. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

 11. Regulamin- niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez DEVSTYLE za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 12. Regulamin platformy edukacyjnej- dokument określający zasady korzystania z Platformy edukacyjnej i założenia konta na Platformie edukacyjnej dostępny pod adresem https://edu.devstyle.pl/pages/regulamin.

 

§3 Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z DEVSTYLE oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.

 3. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe). 

 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;

 2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;

 3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

 4. nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

 5. niemodyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów; niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta; 

terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

 1. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

 2. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.

 3. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, DEVSTYLE oznacza, że dany Produkt jest w Cenie promocyjnej oraz wskazuje Ostatnią Najniższą Cenę z ostatnich 30 dni.

 4. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu, DEVSTYLE podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Produktu. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez DEVSTYLE znajdują się w zakładce https://devstyle.pl/polityka_opinii.

 5. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), DEVSTYLE udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Produkcie na stronie Sklepu.

 6. DEVSTYLE podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).

 7. Klient ma prawo do poinformowania DEVSTYLE o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail sklep@devstyle.pl.

 8. Zawarcie Umowy jest możliwe przez klienta z dowolnego państwa świata, przy czym Produkty fizyczne są dostarczane wyłącznie pod adres wskazany przez Klienta na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Zawarcie Umowy jest możliwe również w drodze indywidualnych negocjacji – w tym celu Klient powinien skontaktować się z DEVSTYLE a pomocą jednej z dostępnych metod kontaktu.

 10. Możliwość zawarcia Umowy może być ograniczana czasowo przez DEVSTYLE – w szczególności sprzedaż poszczególnych Treści cyfrowych (kursów online) może odbywać się w z góry określonych odstępach czas

 

§4 Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładani Konta

 1. DEVSTYLE świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

 1. Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;

 2. Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;

 3. Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

 4. Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu, gdy przedmiotem Umowy jest Treść/Usługa cyfrowa za pomocą Platformy edukacyjnej (Konto).

 

 1. DEVSTYLE świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie roku od dnia założenia Konta.

 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po złożeniu Zamówienia, przy czym Konto na Platformie edukacyjnej zakładane jest automatycznie podczas dokonywania zakupu Produktu o charakterze cyfrowym w Sklepie. Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na Platformie edukacyjnej zgodnie z Regulaminem platformy edukacyjnej, który Klient akceptuje podczas składania Zamówienia. W razie dokonywania zakupu Produktu na rzecz Użytkownika, umowa o prowadzenie Konta zostaje zawarta w momencie akceptacji Regulaminu platformy edukacyjnej przez Użytkownika.

 3. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.

 4. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail oraz indywidualnego hasła.

 5. Klient zawiera Umowę bez konieczności logowania się w Sklepie.

 6. DEVSTYLE, na prośbę Klienta, usuwa Konto na Platformie edukacyjnej Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z DEVSTYLE na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.

 7. Konto usuwane jest w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.

 8. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. 

 9. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby DEVSTYLE lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.

 11. Ustosunkowanie się do reklamacji przez DEVSTYLE następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 12. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

 13. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji DEVSTYLE i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 

§5 Zawarcie i wykonanie Umowy i płatności

 1. DEVSTYLE umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących Produktów (sprzedaż Produktów fizycznych, udostępnienie Treści czy Usług cyfrowych) poprzez stronę Sklepu.

 2. Główne cechy Produktu oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdego Produktu na stronie Sklepu.

 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a DEVSTYLE może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

 4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez DEVSTYLE, przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez DEVSTYLE na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie DEVSTYLE do dostarczenia Produktu fizycznego do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych Klientowi za Cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.

 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 7. DEVSTYLE umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Produktu do Koszyka po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia i potwierdza prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy. 

 8. Klient jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

 9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, dane adresowe oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu fizycznego, sposób płatności za Produkt przez Klienta.

 10.  Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

 11. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym firmy i NIP.

 12. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności DEVSTYLE, a także zapłata Ceny za Produkt przy wyborze sposobu płatności dostępnym w Sklepie. W przypadku Produktu będącego Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową Klient akceptuje także warunki Regulaminu platformy edukacyjnej.

 13. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany Produkt. 

 14. Klient ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

 15. Przed kliknięciem przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i po wyborze operatora płatności zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach i sposobach płatności są na bieżąco podawane na stronie Sklepu.

 16. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, DEVSTYLE wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.

 17. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez DEVSTYLE, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez DEVSTYLE, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed DEVSTYLE. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

 18. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Produktu wskazanego przez DEVSTYLE w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku DEVSTYLE niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

 19. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta DEVSTYLE wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

 20. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach DEVSTYLE informuje w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.

 21. DEVSTYLE organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu. 

 22. DEVSTYLE umożliwia następujące metody płatności:

 1. płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez DEVSTYLE potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez DEVSTYLE informacji o dokonaniu płatności przez Klienta). w formie płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności,

 2. płatność kartą,

 3. przelew tradycyjny (płatne bezpośrednio na konto DEVSTYLE; w ramach przelewu w polu „Tytuł” prosimy podać numer Zamówienia).

 1. DEVSTYLE przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

 2. Płatność w ramach Umowy dokonywana jest przy pomocy serwisu TPay.com – którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5 494 980 zł.

 3. DEVSTYLE nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

 4. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z DEVSTYLE kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

 

§6 Treści i Usługi cyfrowe

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści związanych z programowaniem. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu DEVSTYLE udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.

 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że DEVSTYLE dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta na Platformie edukacyjnej). Utworzenie Konta na Platformie edukacyjnej, które umożliwia korzystanie z Treści i Usług cyfrowych jest nieodpłatne.

 3. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

 4. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

 5. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz DEVSTYLE opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usługi cyfrowej przez Klienta) o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. Konto oznacza indywidualny dla każdego Klienta lub Użytkownika wskazanego przez Klienta panel, uruchomiony dla niego przez DEVSTYLE na stronie Platformy edukacyjnej.

 6. Z chwilą zalogowania się do Konta po zakupie Usługi lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

 7. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej DEVSTYLE określiła inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez DEVSTYLE na stronie Sklepu w opisie danej Treści lub Usługi cyfrowej (przedsprzedaż).

 8. Usługa dostępu warunkowego do Treści lub Usługi cyfrowej może być ograniczona lub nieograniczona w czasie. O ograniczeniu w czasie decyduje treść opisu Produktu zawarta w Sklepie lub na stronie sprzedażowej. Na treść opisu Produktu w postaci Usługi dostępu warunkowego składają się wyłącznie informacje przedstawione na stronie produktowej tej Usługi, w Regulaminie sklepu i Regulaminie platformy edukacyjnej.

 9. Dostęp do kolejnych części Treści lub Usługi cyfrowej w ramach kursu online może zostać podzielony na części i być umożliwiany Klientom/Użytkownikom w odstępach czasowych wynoszących tydzień.

 10. Wszelkie dodatkowe elementy, wartości niematerialne bądź prawne powiązane z Treścią lub Usługą cyfrową takie jak możliwość dołączenia do grupy w serwisie społecznościowym Facebook lub na platformie Slack, czy też możliwość kontaktu z autorem lub autorami Treści cyfrowych, określanymi niekiedy mianem mentora lub mentorów, są dostarczane przez DEVSTYLE w sposób dobrowolny i nie są objęte Ceną.

 11. W przypadku zaprzestania prowadzenia przez DEVSTYLE działalności gospodarczej, umożliwi ona w terminie nie krótszym niż 30 dni od ogłoszenia tego faktu przez DEVSTYLE pobranie materiałów wideo składających się na opłaconą Treść cyfrową. Klient będzie w takim przypadku zobowiązany zapewnić sobie przyłącze do publicznej sieci telekomunikacyjnej, urządzenie oraz niezbędną ilość pamięci masowej do pobrania tak udostępnionych treści.

 12. W przypadku zakupu więcej niż jednej Usługi dostępu warunkowego do Treści cyfrowej lub w przypadku przeniesienia Usługi dostępu warunkowego do Treści cyfrowej na inną osobę lub wskazania osoby (użytkownika), który taki dostęp ma uzyskać, Klient jest zobowiązany udostępnić Regulamin platformy edukacyjnej i zapewnić, iż wskazany przez niego Użytkownik zapoznał się z tym Regulaminem oraz Polityką prywatności. Odpowiedzialność za zapewnienie tego klient ponosi względem DEVSTYLE na zasadzie ryzyka.

 13. Treści cyfrowe, w szczególności kursy online, nie mogą być traktowane jako informacje stanowiące formę porad czy jakąkolwiek formę doradztwa, w szczególności porad lub doradztwa prawnego.

 14. Dostęp do Treści cyfrowych w postaci e-booków wymaga od Klienta posiadania

końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki

techniczne:

 1. możliwości odbioru poczty e-mail obsługującej wiadomości o rozmiarze co najmniej 2 MB;

 2. możliwość pobieranie plików udostępnianych w sieci web do własnej pamięci masowej;

 3. urządzenia z możliwością odczytu jednego z formatów:

 1. pamięci masowej o pojemności co najmniej 10 MB.

 1. Dostęp do Treści lub Usług cyfrowych, w szczególności do kursów online, wymaga od Klienta lub Użytkownika korzystania z końcowego urządzenia telekomunikacyjnego spełniającego następujące warunki techniczne:

 1. zainstalowana przynajmniej jedna z przeglądarek internetowych w następującej

wersji:

i. Mozilla Firefox – w aktualnej wersji;

ii. Google Chrome – w aktualnej wersji;

 1. zainstalowana aplikacja umożliwiająca odczytywanie plików w formacie PDF – w wersji co najmniej 1.4 – Adobe Acrobat Reader DC wersja 11;

 2. możliwości podłączenia urządzenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej za pomocą łącza o przepustowości wynoszącej co najmniej 20 mbps;

 3. możliwości odtwarzania dźwięku na urządzeniu;

 4. procesor zbudowany z co najmniej dwóch rdzeni o zegarze nie mniejszym niż 2

GHz;

 1. pamięć operacyjna RAM wynosząca co najmniej 4 GB;

 2. wyświetlacz o rozdzielczości nie niższej niż 1024 na 768 pikseli oraz przekątnej nie mniejszej niż 7 cali.

 1. Klient lub Użytkownik może próbować użytkować Treści cyfrowe za pomocą urządzeń lub aplikacji niespełniających wyżej wymienionych standardów, lecz DEVSTYLE nie ponosi odpowiedzialności za możliwe problemy, zakłócenia lub inne niedogodności.

 2. DEVSTYLE nie wdrożył dodatkowych, technicznych środków ochrony Treści cyfrowych.

§7 Platforma edukacyjna

 1. Korzystanie z dostępu do niektórych Treści lub Usług cyfrowych zakupionych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności kursów online, jest możliwe wyłącznie poprzez Platformę edukacyjną.

 2. Uzyskanie dostępu do Platformy edukacyjnej jest możliwe wyłącznie przez:

 1. Klienta, który podczas procesu zakupu oświadczył, iż akceptuje Regulamin platformy edukacyjnej- w takim przypadku dostęp jest przyznawany automatycznie;

 2. Użytkownika wskazanego przez Klienta, który zawarł w sposób opisany w niniejszym Regulaminie Umowę, której przedmiotem jest Treść lub Usługa cyfrowa udostępniana za pomocą Platformy edukacyjnej, lecz zdecydował się przypisać ją do wskazanego przez siebie Użytkownika.

 1. Konto Użytkownika Platformy edukacyjnej jak i dostępne za jego pośrednictwem usługi nie mogą być przedmiotem cesji lub zbycia na jakąkolwiek inną osobę fizyczną.

 2. Konto użytkownika Platformy edukacyjnej funkcjonuje w oparciu o niezależną umowę, zgodnie z Regulaminem platformy edukacyjnej edu.devstyle.pl.

§8 Produkty fizyczne- koszty, sposób i termin zapłaty

 1. W ramach Umowy sprzedaży Produktu fizycznego zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu DEVSTYLE dostarcza Klientowi zakupione Produkty fizyczne zgodnie z Zamówieniem Klienta.

 2. Realizacja Zamówienia Produktu fizycznego oznacza, że DEVSTYLE dokonuje wysłania zakupionego Produktu fizycznego na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta.

 3. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu na adres zlokalizowany poza obszarem Polski odbywa się na warunkach określonych w Sklepie lub ustalonych indywidualnie, przy czym możliwość przesłania Produktu fizycznego poza granice Polski jest zawsze ustalana indywidualnie.

 4. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu. Dostawa Produktów fizycznych realizowana jest przez kuriera:

 1. Poczta Polska (Pocztex 2.0. Kurier) - wyłącznie na terenie Polski i w formie dostarczenia Produktu fizycznego,

 2. InPost- wyłącznie na terenie Polski i w formie dostarczenia Produktu fizycznego do

paczkomatu.

 1. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu fizycznego termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez DEVSTYLE.

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej.

 3. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu fizycznego (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu fizycznego do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowanie Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu fizycznego wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu lub w korespondencji e-mail wysłanej przez DEVSTYLE. DEVSTYLE przygotowuje Produkt fizyczny do wysyłki w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Ceny na koncie DEVSTYLE o ile w opisie Produktu fizycznego lub w wiadomości przesłanej po złożeniu Zamówienie nie wskazano inaczej.

 4. Termin dostawy Produktu fizycznego do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu fizycznego lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez DEVSTYLE każdorazowo termin dostawy.

 5. Jeżeli podczas zakupu DEVSTYLE określiła inny termin dostarczenia Produktu fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez DEVSTYLE na stronie sprzedażowej Produktu fizycznego(przedsprzedaż).

 6. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów fizycznych o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu fizycznego o najdłuższym czasie dostawy.

 7. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przesyłki, należy zgłosić mailowo niezwłocznie i na adres sklep@devstyle.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona.

 8. DEVSTYLE dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane Produkty fizyczne, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. DEVSTYLE nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika sklepu, wiernie odwzoruje kolory.

 9. W uzasadnionych przypadkach i w miarę możliwości organizacyjnych przedsiębiorstwa DEVSTYLE, DEVSTYLE dopuszcza możliwość zamiany Produktu fizycznego w sytuacji, gdy zamiana jest możliwa (określony kolor, rozmiar) przy czym Produkt fizyczny odsyłany przez Klienta nie może być uszkodzony, zabrudzony, uprany, zmodyfikowany ani noszony (poza przymierzeniem) i powinien posiadać wszystkie oryginalne metki i etykiety. Koszty zamiany Produktu fizycznego pokrywa Klient.

§9 Prawa autorskie

 

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Treści i Usług cyfrowych. DEVSTYLE może określić warunki licencji odrębnie zamieszczając stosowny zapis w opisie Treści lub Usługi cyfrowej np. kursu online, ebooka.

 2. Klient ma prawo korzystać z Produktu (w tym Treści lub Usługi cyfrowej) wyłącznie na własny użytek o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

 3. DEVSTYLE udziela pełnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie oraz w czasie licencji do wykorzystywania utworów eksploatowanych przez Klienta lub Użytkownika – do których dostęp uzyskują oni na podstawie Umowy. Licencja jest ograniczona do tych sposobów korzystania z utworów, które zostały wskazane w ofercie lub w sposób dorozumiany z niej wynikają. Pola eksploatacji, które obejmuje udzielana licencja są dorozumiewane z natury danego Produktu lecz nigdy nie powinny być traktowane rozszerzająco.

 4. Zabrania się Klientowi udostępniać treści, w szczególności Treści cyfrowych lub danych do swojego Konta na Platformie edukacyjnej innym podmiotom.

 5. Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej) o ile wprost nie wynika inaczej z opisu Produktu lub Regulaminu.

 6. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:

 1. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek o ile DEVSTYLE wyraźnie umożliwia tworzenie kopii,

 2. wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,

 3. odpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 

 4. nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

§10 Uprawienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową

 1. DEVSTYLE ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu fizycznego z Umową regulują przepisy ustawy. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 2. Produkty prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu fizycznego. Przy czym gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w punktach od 4 do 8.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu fizycznego z Umową Klient powinien skontaktować się ze DEVSTYLE (na adres e-mail podany na początku Regulaminu, telefonicznie lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu fizycznego z Umową.

 4. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 5. DEVSTYLE może dokonać́ wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać́ naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu fizycznego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla DEVSTYLE. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, DEVSTYLE może odmówić́ doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową.

 6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, wartość́ Produktu fizycznego zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową.

 7. DEVSTYLE dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której DEVSTYLE została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę̨ Produktu fizycznego oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi DEVSTYLE.

 8. Konsument udostępnia DEVSTYLE Produkt fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. DEVSTYLE odbiera od Konsumenta Produkt fizyczny na swój koszt.

 9. Jeżeli Produkt fizyczny został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, DEVSTYLE demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 10. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. DEVSTYLE odmówiła doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową

 2. zgodnie z punktem 5,

 3. DEVSTYLE nie doprowadziła Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktem 7-9, 

 4. brak zgodności Produktu fizycznego z Umową występuje nadal, mimo że DEVSTYLE próbowała doprowadzić́ Produkt fizyczny do zgodności z Umową;

 5. brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;

 6. z oświadczenia DEVSTYLE lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Produktu fizycznego do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. DEVSTYLE rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową i złożył oświadczenie DEVSTYLE, a DEVSTYLE nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

 3. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt fizyczny na adres siedziby DEVSTYLE. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi DEVSTYLE.

 5. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność DEVSTYLE z tytułu rękojmi dotyczącej Produktu fizycznego jest wyłączona.

 6. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 7. DEVSTYLE ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z Umową istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Produktu fizycznego, określony przez DEVSTYLE, jej poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności z Umową. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest istotny.

 8. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa. ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób DEVSTYLE.

 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Sklepu, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

§11 Uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową

 1. DEVSTYLE ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z DEVSTYLE (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.

 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

 4. DEVSTYLE może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla DEVSTYLE.

 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

 6. DEVSTYLE doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym terminie od chwili, w której DEVSTYLE został poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi DEVSTYLE.

 7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

 1. Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;

 2. DEVSTYLE nie doprowadziła Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową zgodnie z punktem 6;

 3. Brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo, że DEVSTYLE próbowała doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;

 4. Z oświadczenia DEVSTYLE lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadziła ona Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. DEVSTYLE rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

 2. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową wystosował odpowiednie żądania do DEVSTYLE, a DEVSTYLE nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

 3. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z umową oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 4. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność DEVSTYLE z tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest wyłączona.

 5. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 6. DEVSTYLE odpowiada za brak zgodności z Umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

 7. DEVSTYLE nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataiła.

 8. DEVSTYLE odpowiada za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 9. Domniemania wskazane w pkt 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. Środowisko cyfrowe Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których DEVSTYLE poinformowała go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;

 2. Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z DEVSTYLE, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 1. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób DEVSTYLE.

 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do DEVSTYLE, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

 4. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność DEVSTYLE z tytułu rękojmi dotyczącej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jest wyłączona.

§12 Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Produktu fizycznego lub 14 dni od zakupu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub 14 dni od umożliwienia mu dostępu do uprzednio zakupionej Treści cyfrowej w ramach przedsprzedaży o ile DEVSTYLE wprost nie wskaże w opisie Produktu dłuższego terminu prawa odstąpienia Klienta (gwarancja satysfakcji).

 2. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej towaru na adres DEVSTYLE.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy DEVSTYLE zwraca otrzymaną płatność. W przypadku Konsumentów DEVSTYLE zwraca również koszty przesyłki towaru do Konsumenta. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez DEVSTYLE oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować DEVSTYLE o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy według wzoru dołączonego do Regulaminu.

 6. Jeżeli DEVSTYLE nie zaproponował, że sam odbierze Produkt fizyczny od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, DEVSTYLE może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania towar z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego, które jest wynikiem korzystania z Produktu fizycznego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu fizycznego.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt fizyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w razie Umowy której przedmiotem są Produkty fizyczne, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Klient nie może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy dotyczącej Produktu fizycznego w przypadku, gdy sprzedany mu egzemplarz został na jego wyraźne życzenie zmodyfikowany w sposób służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w szczególności poprzez wpisanie dedykacji na prośbę Klienta).

 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 11. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do DEVSTYLE, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

 12. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje DEVSTYLE prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do DEVSTYLE.

 13. DEVSTYLE ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 14. DEVSTYLE może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

 15. Odpowiedzialność DEVSTYLE w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. 

 16. Wszelkie spory powstałe pomiędzy DEVSTYLE, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DEVSTYLE.

§13 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje DEVSTYLE prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do DEVSTYLE.

 2. DEVSTYLE ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 3. DEVSTYLE może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

 4. Odpowiedzialność DEVSTYLE w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny, przy czym DEVSTYLE nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy DEVSTYLE, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DEVSTYLE.

§14 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. DEVSTYLE wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez DEVSTYLE będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowe oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 2. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez

Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw

konsumentów.

§15 Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

 1. DEVSTYLE może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Produktów, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

 2. Klienci, którzy posiadają Konto na Platformie edukacyjnej o każdej zmianie Regulaminu i Regulaminu platformy edukacyjnej zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta.

 3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami DEVSTYLE może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania.

 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy DEVSTYLE a Klientami niebędącymi Konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby DEVSTYLE.

 7. DEVSTYLE może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez DEVSTYLE wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a DEVSTYLE lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi. 

 8. DEVSTYLE może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.

§16 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez DEVSTYLE jako administratora danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatność na stronie internetowej Sklepu.

§17 Postanowienie końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

 4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy DEVSTYLE, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę DEVSTYLE.

 8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym DEVSTYLE niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

 9. Udostępnione treści (m.in. opis Produktów) w ramach tej strony internetowej stanowią przejaw naszej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przez nas treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.

 

Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

DEVSTYLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000983500, posiadająca NIP 5423453088 oraz REGON 522649044 (dawniej Maciej Aniserowicz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, NIP 5422824401).

 

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Produktów, Treści lub Usług

cyfrowych:

 

Nazwa Produktu fizycznego, Treści lub Usługi cyfrowej: ___________

Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko: ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

 

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Produktu fizycznego, Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

 

_________________________________

podpis oraz data

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informujemy, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest DEVSTYLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-215) przy ul. Marii Konopnickiej 14 lok. 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000983500, posiadająca NIP 5423453088 oraz REGON 522649044 (dawniej Maciej Aniserowicz prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, NIP 5422824401). Z Administratorem można się skontaktować się pod adresem: sklep@devstyle.pl. oraz listownie, kierując korespondencję na adres Administratora. W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.